A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

kế hoạch năm học 2016-2017

    UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
    
   
  
 
 

        Số:            / PGDĐT                                  Hương Khê, ngày      tháng 9  năm 2016
            V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
            năm học 2016-2017, cấp Tiểu học
         
 
 
 
Kính gửi: Các trường Tiểu học trong toàn huyện
 
Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Khung nhiệm vụ năm học 2016-2017; Văn bản số 1347/SGDĐT-GDTH ngày 09/9/2016 về hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; Phòng GD&ĐT hướng dẫn nội dung trọng tâm năm học 2016-2017 cấp Tiểu học như sau:
A - NHIỆM VỤ CHUNG
Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường học mới tại các trường, lớp hiện đã dạy từ năm học 2015-2016, khuyến khích mở rộng áp dụng một số nội dung phù hợp tại các trường có điều kiện; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc Chứt tại Hương Liên, Hương Lâm, duy trì áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục ở tất cả các lớp 1 của các trường; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.  
B - NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua
1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.
- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học và đánh giá ở giữa và cuối kỳ (theo tinh thần của Tông tư 30 điều chỉnh), không để học sinh "ngồi sai lớp", không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các cuộc thi khác.
- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Văn bản liên ngành 1702 liên ngành ngành GD&ĐT-Tài chính. Tăng cường kiểm tra công tác thu đầu năm học và kiểm tra xử lý các khoản thu không đúng quy định nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học. Nghiêm cấm việc bắt buộc phụ huynh đóng góp tiền may (mua) đồng phục cho học sinh.
2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động cụ thể, thiết thực không phô trương, hình thức:
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và sử dụng tài liệu GDKNS để thực hành thành kĩ năng cho học sinh ở những kĩ năng cơ bản hàng ngày phù hợp với lứa tuổi, môi trường xã hội; xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học với phương châm “ngoan ngoãn, lễ phép, kính trên nhường dưới, vui vẻ hợp tác, hòa đồng với bạn bè”. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành giáo dục.
- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp theo tiêu chí của Sở GD&ĐT Ban hành; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường. Đảm bảo đủ nhà vệ sinh sạch sẽ, nước sinh hoạt phù hợp tiêu chuẩn cho học sinh và giáo viên, có chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật.
- Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; giảm dần sự phụ thuộc, làm theo từ giáo viên. Đảm bảo các hoạt động giáo dục, các trò chơi phù hợp hợp tuổi thơ, lành mạnh; giảm dần sự áp đặt ý muốn của người lớn làm mất tính hồn nhiên, hứng thú trong hoạt động, trò chơi, tham gia trải nghiệm của học sinh.
- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Trong đó, dành thời gian tổ chức lễ đón học sinh lớp 1, tạo ấn tượng và cảm xúc cho học sinh.
- Tổ chức 2 "Tuần làm quen" đầu năm học mới bắt đầu từ ngày 29/8/2016 đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới ở tiểu học tạo sự hứng thú, vui thích; làm tốt một số công tác tổ chức lớp học đầu năm.
- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường (tuỳ điều kiện cụ thể, có thể tổ chức trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ,…).
 
II. Thực hiện chương trình giáo dục
Chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:
1. Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông của Bộ, Sở, Phòng chỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo chuẩn KN-KT, định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế của trường thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của nhà trường trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; tập trung việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, hợp tác. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).
2. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và SHCM liên trường các trường tiểu học như năm học 2015-2016; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Các trường cấp tài khoản động viên giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”.
3. Tiếp tục triển khai đổi mới đánh giá học sinh tiểu học
Sau 2 năm thực hiện, Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học đã được sửa đổi bổ sung nhằm giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kỹ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh; đồng thời, giúp giáo viên hiểu rõ mục đích của việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét đó là: chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét; giúp các cấp quản lý quy định hồ sơ hợp lý, khuyến khích sử dụng hồ sơ điện tử để giảm nhẹ sức lao động cho giáo viên tập trung vào hoạt động chuyên môn.
Trong quá trình thực hiện, được vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của giáo viên, sĩ số lớp học, vùng miền; thực hiện theo khả năng cho phép trong việc đánh giá thường xuyên để giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng giáo dục. Chú ý sử dụng hiệu quả “Sổ tay đánh giá học sinh tiểu học”.
4. Duy trì có hiệu quả Mô hình trường học mới Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 1296/BGDĐT-GDTH ngày 30/3/2016 về Hướng dẫn triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm 2016-2017; Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2016 của Bộ GD&ĐT về triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017. Tiếp tục triển khai dạy học theo mô hình trường học mới trong năm học 2016-2017, cụ thể: khối lớp 3,4,5 các trường Hương Trà, Phúc Đồng, Hương Vĩnh, Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Long, Gia Phố, Phú Phong; khối lớp 3,4 các trường Hương Trạch, Hương Xuân, Lộc Yên, Hòa Hải, Hương Đô; khối lớp 3 các trường Phúc Trạch, Hương Lâm, Hương Giang. Tiếp tục duy trì nhưng phải đánh giá, tổng kết điều chỉnh các hoạt động, bổ sung các điều kiện để thực hiện mô hình ngày càng có hiệu quả cao. Các trường, lớp không thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới có thể áp dụng một số nội dung của mô hình mà đảm bảo phát huy được năng lực, phẩm chất của học sinh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.
4.1. Đối với các trường, lớp dạy học theo mô hình trường học mới chú ý một số nội dung sau:
- Tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền đến các lực lượng xã hội bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng hình thức mời phụ huynh và các lực lượng xã hội trực tiếp thăm lớp, dự giờ nhằm khẳng định tính ưu việt của Mô hình trường học mới Việt Nam trong việc hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất của người học để phụ huynh yên tâm, tin tưởng và cho con tiếp tục theo học Mô hình trường học mới. Viết các bản tin đưa lên trang website của trường, gửi lãnh đạo địa phương duyệt và phát trên hệ thống phát thanh của xã, thôn xóm để phụ huynh được biết.
- Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, bồi dưỡng năng lực tổ chức dạy học và thực hiện các hoạt động giáo dục cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên năm đầu dạy học theo mô hình này.
-Tổ chức dạy học và giáo dục một cách linh hoạt, tiết kiệm và hiệu quả đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện nhà trường, tránh hình thức máy móc các công cụ hỗ trợ học tập tại lớp.
-Tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh như: gắn trường học với cuộc sống, dạy học gắn với di sản, giao lưu Hội đồng tự quản,... Tạo mối liên hệ, gần gũi, tạo cơ hội để có sự gắn kết, phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên, nhà trường với các đoàn thể, tổ chức trên địa bàn.
4.2. Đối với các trường, lớp không thực hiện dạy học theo mô hình THM
Dựa trên tinh thần đổi mới, điều kiện của nhà trường (CSVC, giáo viên…) các trường có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào phương thức giáo dục đang thực hiện trên cơ sở lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm, cụ thể:
          - Về phương pháp dạy học:
+ Giáo án của một số tiết dạy phù hợp được thiết kế theo hướng tổ chức cho học sinh hoạt động tự học, học tập theo nhóm.
+ Giáo viên tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, tư vấn, giúp đỡ, động viên, khuyến khích để học sinh tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức trên cơ sở sách giáo khoa hiện hành.
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh học tập theo nhóm một cách phù hợp, hiệu quả.
+ Từng bước hướng dẫn học sinh tự học cá nhân, học tập theo nhóm một cách phù hợp, hiệu quả; chia sẻ thông tin trong nhóm, trước lớp; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
-   Tăng cường vai trò tự quản của học sinh và sử dụng các công cụ hỗ trợ
+ Tăng cường vai trò tự quản của học sinh: Học sinh tự xây dựng nội quy lớp học (những điều nên làm, không nên làm) và nhắc nhau thực hiện đúng nội quy. Cán bộ lớp, tổ chỉ đạo các bạn trao đổi, thảo luận, đánh giá trong quá trình học tập và hoạt động của lớp mình. Tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể để rèn các kỹ năng cho học sinh.
-Sử dụng một số công cụ lớp học:
Các trường có thể lựa chọn một số công cụ lớp học (hộp thư vui, hộp thư điều em muốn nói, đường em tới trường, góc cộng đồng, góc thư viện, góc bộ môn, góc sinh nhật...) có ý nghĩa thiết thực, tránh hình thức để bố trí trong lớp học nhằm tạo ra không gian lớp học gần gũi, thân thiện và tiện sử dụng để phát huy tốt vai trò của các công cụ đó.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá: Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn cuộc sống.
+ Tổ chức dạy học ngoài lớp học, dạy học gắn với di sản.
+ Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá gắn với thực tiễn cuộc sống cho học sinh như: trải nghiệm với làng nghề truyền thống; tham gia vào một số công đoạn trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh; tổ chức hội chợ; đến thăm các địa chỉ đỏ như Nga Ba Đồng Lộc, các khu lưu niệm, doanh trại bộ đội,...
- Sự tham gia của cộng đồng:
Tăng cường các hoạt động xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự hỗ trợ của phụ huynh, cộng đồng trong các hoạt động giáo dục để học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với các hoạt động kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa của địa phương.
5. Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các trường tiểu học. Các nhà trường cần mua sắm thêm thiết bị, đồ dùng thí nghiệm; khuyến khích, tạo điều kiện giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại trường học. Trên cơ sở danh mục các bài học, đơn vị kiến thức có thể sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” của Sở GD&ĐT các tổ chuyên môn, nhà trường hỗ trợ để việc sử dụng dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” phù hợp, đạt hiệu quả, tránh hình thức, biểu diễn. Giáo viên có kế hoạch dạy bài học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” để nhà trường, phụ trách thiết bị chuẩn bị và hỗ trợ điều kiện thực hiện.
6. Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại các trường tiểu học theo Công văn số: 2070/CV BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học và trung học cơ sở.. Trên tinh thần trao quyền chủ động cho hiệu trưởng, giáo viên giảng dạy trong việc chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Việc xây dựng thời khóa biểu và tổ chức dạy học cần thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1717/SGDĐT-GDTH ngày 25/11/2014 về việc hướng dẫn phương pháp dạy học Mĩ thuật mới vào chương trình hiện hành cấp tiểu học. Năm học 2016-2017 chọn trường tiểu học Hương Đô để triển khai thí điểm dạy học Mĩ thuật theo PP mới. Duy trì sinh hoạt cụm chuyên môn theo năm học 2015-2016; tổ chuyên môn tập trung nội dung đổi mới dạy Mĩ thuật theo tinh thần nhóm các bài học thành chủ để; tổ liên trường sinh hoạt 1 lần/tháng trên tinh thần đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo NCBH (đã tập huấn trong các năm học trước).
Phòng Giáo dục thành lập tổ hỗ trợ về Đổi mới dạy học mĩ thuật để chủ động theo dõi, rút kinh nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật kịp thời đối với các giáo viên, các nhà trường gặp khó khăn; tạo điều kiện cho giáo viên mĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường để giáo viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Triển khai tập huấn về đổi mới dạy học mĩ thuật cho giáo viên mĩ thuật ở các trường tiểu học theo “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” trong tháng 9/2016.
7. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục tại 48 tỉnh, thành phố theo Quyết định số 2222/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục năm học 2016-2017. Để triển khai hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục, các trường cần duy trì tốt sinh hoạt chuyên môn giáo viên dạy lớp 1 để trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; Phòng GD&ĐT sẽ thường xuyên kiểm tra, duy trì tổ tư vấn CGD để hỗ trợ các trường trong quá trình thực hiện; các trường tự chủ điều chỉnh thời lượng phù hợp đối với thời gian nửa đầu học kì I cho dạy học Tiếng Việt; phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học nhưng không lạm dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học; không tập trung giải nghĩa từ khi học sinh học ngữ âm; chú ý rèn kĩ năng nói, đọc thành tiếng cho từng cá nhân học sinh; căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng Bộ GD&ĐT đã ban hành để thiết kế đề kiểm tra đánh giá định kì theo yêu cầu của môn học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường về dạy học CGD để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dưới hình thức sinh hoạt theo nghiên cứu bài học.
8. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp được giáo viên lựa chọn (nội dung nhiều phải thông qua tổ, BGH duyệt) để đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên. BGH các trường cần kiểm tra giám sát việc dạy học tích hợp tránh cả 2 chiều là cần và đủ điều kiện nhưng không tích hợp và tích hợp tùy tiện dẫn đến nặng nề, quá tải với học sinh; ngoài ra nội dung tích hợp cần đảm bảo vừa sức, phù hợp trình độ, tâm lí lứa tuổi học sinh.
9. Triển khai dạy học ngoại ngữ:
Triển khai dạy học Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020.
Tăng cường các hoạt động học tập ngoài lớp học: tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh; giao lưu với các bạn khác lớp, khác trường, với người nước ngoài; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động viết vẽ để giới thiệu về bản thân, gia đình, nhà trường, v.v... bằng Tiếng Anh. Bên cạnh đó, nhà trường và giáo viên cần tạo không khí vui chơi cho học sinh khi tham gia học Tiếng Anh, học sinh vừa học vừa chơi thông qua các hoạt động, các bài hát, các vở kịch đóng vai. Lưu ý cần giảm áp lực về ghi nhớ máy móc từ vựng và ngữ pháp cho học sinh. Việc ghi nhớ từ vựng/cấu trúc ngữ pháp phải thông qua các hoạt động giao tiếp, không yêu cầu học sinh học thuộc lòng mà không có ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ. Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn liên trường để nâng cao chất lượng dạy học. Sinh hoạt chuyên môn cần đi vào giải quyết các vấn đề thực tiễn mà giáo viên gặp phải trong dạy học Tiếng Anh theo hướng giao tiếp nhằm giúp cho việc giảng dạy hiệu quả và có chất lượng hơn.
Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy - học môn Tiếng Anh theo tinh thần Công văn số 1207/SGDĐT-GDTH ngày 16/7/2015 và Công văn 775/SGDĐT-GDTH ngày 01/6/2016 của Sở GD&ĐT hướng dẫn giảng dạy môn Tiếng Anh cấp tiểu học trong năm học 2016-2017.
10. Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở những nơi có đủ điều kiện. Các trường tham mưu với địa phương; trích từ nguồn ngân sách; tìm kiếm các nguồn hỗ trợ để xây dựng và phải có phòng máy đủ tiêu chuẩn và có số máy tính tối thiểu là 2 học sinh/máy để phục vụ học tin và xây dựng phòng tin thành trung tâm tra cứu dữ liệu học tập của học sinh và tài nguyên dạy học, tham gia trường học kết nối, sinh hoạt chuyên môn qua mạng của giáo viên, cán bộ quản lí. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học – Công nghệ thông tin dưới hình thức tổ chức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo. Thành lập tổ và triển khai sinh hoạt chuyên môn liên trường môn tin học 01 lần/tháng. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa để đảm bảo dạy học tin học cho học sinh.
Phòng sẽ tham mưu UBND huyện điều GV dạy Tin học dạy liên trường, liên cấp cho các trường có phòng tin đảm bảo phục vụ dạy- học theo yêu cầu.
 
11. Đối với các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày
Với CSVC hiện tại, tỉ lệ giáo viên/lớp của các trường đảm bảo cho tất cả các lớp dạy học 9 buổi/tuần. Thời lượng một ngày học tối đa 7 tiết học/ngày. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:
- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,…
- Đối với vùng khó khăn, các điểm lẻ như Bản Giàng (Hương Lâm), Cây Trồ (Phú Gia), Hương Phúc (Hương Trạch), Đông Hải (Gia Phổ), Hương Thu (Hà Linh) và các trường vùng xa như Hương Liên, Truông Bát, Phương Điền, Phương Mĩ … việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cần lưu ý tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tăng cường các hoạt động tập thể cho học sinh; trường có đông học sinh dân tộc thiểu số như Hương Liên tăng cường tiếng Việt bằng nhiều hình thức, đa dạng và phong phú để học sinh có nhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Việt.
- Tiếp tục khuyến khích và duy trì tổ chức bán trú cho học sinh một cách linh hoạt, đa dạng hoạt động bán trú, có thể tổ chức các hoạt động như xem phim, xem ti vi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian,… trong thời gian nghỉ trưa giữa hai buổi học. Tổ chức bán trú ngay từ thời điểm vào học ổn định. Phấn đấu có tối thiểu khoảng 80% học sinh lớp 1 và 20-30%  học sinh các lớp khác được ăn, ở bán trú. Các trường đã xây hệ thống nhà ăn, nhà bán trú cần phải duy trì, tăng số lượng, đảm bảo tối đa ăn, nghỉ bán trú tránh để láng phí CSVC vừa xây dựng. Việc dạy học và ở bán trú có kế hoạch cụ thể và thông báo việc thay đổi đến từng phụ huynh được biết. Tổ chức bán trú cần đảm bảo tuyệt đối về an toàn thực phẩm và an toàn về thân thể cho học sinh; phân công trực và nhiệm vụ cụ thể của CBQL, GV trong thời gian hoạt động và nghỉ trưa của học sinh. Nhà trường phân công trực trưa cụ thể; có bảo vệ thường trực để trách người ngoài vào trường làm mất an toàn trong trường học.
- Tổ chức dạy học buổi 2 theo định hướng:
+ Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, hoạt động trải nghiệm khám phá, hoạt động ngoại khóa; chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh.
+ Phát triển thể chất cho học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, ca múa hát sân trường, dân vũ.
+ Tổ chức dạy học theo hình thức liên lớp, liên khối; câu lạc bộ, nhóm năng khiếu; dạy học ngoài lớp học, dạy học gắn với di sản.
+ Khai thác tối đa các cơ sở vật chất hiện có (các phòng chức năng, nhà đa năng, nhà giáo dục thể chất, thư viện xanh, thư viện thân thiên, bể bơi, sân cỏ nhân tạo,…) để tổ chức dạy học giáo dục, tăng cường các hoạt động giáo dục thể chất, phát triển thể lực, ưu tiên các hoạt động tự học, tự nghiên cứu, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong giáo viên, học sinh và cộng đồng.
+ Tăng cường các hoạt động xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự hỗ trợ của phụ huynh, cộng đồng trong các hoạt động giáo dục để học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với các hoạt động kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa của địa phương.
+ Động viên cha mẹ học sinh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
-Về xây dựng thời khóa biểu học: Dạy học 2 buổi/ngày là mỗi tuần tổ chức dạy học 9 buổi (5 buổi sáng và 4 buổi chiều), thời lượng tối đa 07 tiết/ngày. Việc xây dựng thời khóa biểu cần chú ý: Phải đảm bảo chương trình môn học, số tiết dạy học theo QĐ 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2016 về Ban hành chương trình cấp học; Căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, phụ huynh về việc học 2 buổi/ngày; dựa trên số lượng và cơ cấu giáo viên hiện có và định mức giảng dạy của giáo viên được quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng thời khóa biểu. Thời khóa biểu sẽ được Phòng GD&ĐT tư vấn và sau khi có ý kiến của Phòng thì các trường phải công khai đến tận phụ huynh học sinh. Trường nào triển khai dạy học 2 buổi/ngày mà giáo viên vượt tiết theo định mức thì báo cáo về Phòng để có hướng giải quyết.
III. Sách, thiết bị dạy học
1.     Sách
a.     Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh học theo chương trình hiện hành :
 
Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
1. Tiếng Việt 1 (tập 1, 2,3)
2. Vở Tập viết 1 (tập 1,2,3)
3. Toán 1
4. Tự nhiên và Xã hội 1
1. Tiếng Việt 2
(tập 1)
2. Tiếng Việt 2
(tập 2)
3. Vở Tập viết 2 (tập 1)
4. Vở Tập viết 2 (tập 2)
5. Toán 2
6. Tự nhiên và Xã hội 2
1. Tiếng Việt 3 (tập 1)
2. Tiếng Việt 3 (tập 2)
3. Vở Tập viết 3 (tập 1)
4. Vở Tập viết 3 (tập 2)
5. Toán 3
6. Tự nhiên và Xã hội 3
1. Tiếng Việt 4 (tập 1)
2. Tiếng Việt 4 (tập 2)
3. Toán 4
4. Đạo đức 4
5. Khoa học 4
6. Lịch sử và Địa lí 4
7. Âm nhạc 4
8. Mĩ thuật 4
9. Kĩ thuật 4
1. Tiếng Việt 5 (tập 1)
2. Tiếng Việt 5 (tập 2)
3. Toán 5
4. Đạo đức 5
5. Khoa học 5
6. Lịch sử và Địa lí 5
7. Âm nhạc 5
8. Mĩ thuật 5
9. Kĩ thuật 5
 
 
 
 
 
b.Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh học theo mô hình trường học mới:
Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Ghi chú
 1.Tiếng Việt: 1a,1b,2a,2b.
2.Toán: 1a,1b,2a,2b
3.TNXH tập 1, tập 2
 
1.Tiếng Việt: 1a,1b,2a,2b.
2.Toán: 1a,1b,2a,2b
3.Khoa học lớp 4: tập 1, tập 2
4.LS-ĐL lớp 4: tập 1, tập 2
5.Đạo đức 4
6.Âm nhạc 4
7.Mỹ thuật 4
8.Kỹ thuật 4
1.Tiếng Việt: 1a,1b,2a,2b.
2.Toán: 1a,1b,2a,2b
3.Khoa học lớp 5: tập 1, tập 2
4.LS-ĐL lớp 5: tập 1, tập 2
5.Đạo đức 5
6.Âm nhạc 5
7.Mỹ thuật 5
8.Kỹ thuật 5
 
- Các trường Tăng cường xây dựng tủ sách dùng chung để cho học sinh khó khăn mượn để học tập, chủ trương này phải được công bố trước hè những đối tượng được mượn sách (trừ lớp 1 chưa vào) để phụ huynh khó khăn không phải vất vả vì lo chuyện sách học cho con em; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.
- Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Trường lớp có điều kiện đảm bảo CSVC, an toàn thì tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp (trừ những nội dung mà phụ huynh cần được biết qua vở học tập của học sinh).
- Các trường huy động các nguồn kinh phí để thực hiện việc cấp sách giáo khoa, không thu tiền đối với học sinh đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sỹ, con thương binh.
- Khuyến khích các trường xây dựng tủ sách lớp học, áp dụng mô hình “Thư viện xanh”, “Thư viện thân thiện”, phát triển văn hóa đọc …nhưng cần phù hợp không gian lớp học và điều kiện thực tế của nhà trường.
2. Thiết bị dạy học
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Thực hiện Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.
- Các trường có kế hoạch trích ngân sách và huy động từ nhiều nguồn lực sách để từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học.
- Khai thác các nguồn lực khác nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học.
- Từ năm học này các trường cần tham mưu để xây dựng, mua sắm và tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời, ở nhà tập đa năng, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh tiểu học. Kiểm tra, theo dõi việc bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH; phát động, tiếp tục mỗi CBQL, GV làm ít nhất 01 đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến; thực hiện có hiệu quả việc sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành.  Xây dựng góc thiết bị, đồ dùng dạy học tự làm của cán bộ quản lí, giáo viên tại phòng thiết bị dạy học; theo dõi quá trình sử dụng thiết bị dạy học dùng chung và thiết bị tự làm để đánh giá hiệu quả. Phòng sẽ tổ chức tập huấn nâng cao về hoạt động thư viện cho cán bộ thư viện và tổ trưởng cộng tác thư viện trường học.
- Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn
1. Đối với học sinh dân tộc thiểu số
- Trường tiểu học Hương Liên xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức lớp ghép nhiều trình độ dành riêng cho học sinh dân tộc Chứt một cách linh hoạt; học sinh học tập theo lớp ghép nhưng cần tập trung tổ chức để tham gia các hoạt động tập thể, trải nghiệm chung giúp hòa nhập và tăng cường các trò chơi học tập giao tiếp bằng tiếng Việt. Nhà trường được tự chủ phù hợp về thời lượng dạy học tiếng Việt đối với lớp ghép, học sinh dân tộc; tăng cường kiểm tra để hỗ trợ dạy học đặc biệt là lớp 1,2 để đảm bảo tiến độ chương trình. Sử dụng hiệu quả thư viện thân thiện, thư viện lưu động; tổ chức ngày hội đọc, thi kể chuyện… cho học sinh dân tộc tham gia.
- Việc tổ chức dạy học lớp ghép thực hiện theo mô hình trường học mới và theo Công văn số 9548/BGDĐT-GDTH ngày 13/10/2008 về việc Hướng dẫn quản lí và tổ chức dạy học lớp ghép. Các trường tiểu học Phú Gia, tiểu học Hương Lâm chú ý vận dụng linh hoạt dạy học tại các lớp ghép ở điểm trường Phú Lâm, Bản Giàng 1. Tạo điều kiện và đảm bảo an toàn cho học sinh điểm lẻ về sinh hoạt, trải nghiệm chung ở trung tâm và toàn trường. Cần luân chuyển thiết bị dạy học, sách tham khảo, sách chuyện để các điểm lẻ được sử dụng tương đương với điểm chính.
2. Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ
Đơn vị trường học nào có thu nhận trẻ lang thang cơ nhỡ trên địa bàn phải báo cáo ngay với Phòng GD&ĐT để có những giải pháp hỗ trợ CSVC và dạy học. Việc dạy học trẻ lang thang cơ nhỡ dựa trên điều kiện thực tế của đơn vị và áp dụng các văn bản: Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Việc tổ chức dạy học linh hoạt cho trẻ lang thang, cơ nhỡ theo kế hoạch dạy học và thời khoá biểu được điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của trường; chương trình tập trung vào các môn Tiếng Việt, Toán nhằm rèn kĩ năng đọc, viết và tính toán cho học sinh. Căn cứ vào số lượng trẻ có thể tổ chức thành các lớp cùng trình độ hoặc các lớp ghép không quá hai trình độ. Đánh giá và xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung và yêu cầu đã được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT.
3. Đối với trẻ em khuyết tật
- Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật. Tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, Đề án Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 theo Quyết định số 1019/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định về điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.
- Các cơ sở giáo dục thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Dựa trên kết quả điều tra phổ cập (hộ gia đình) nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học. Phải huy động tối đa số trẻ khuyết tật có thể học hòa nhập vào trường học. Đảm bảo học sinh khuyết tật học hòa nhập phải có đầy đủ hồ sơ quy định theo các văn bản hiện hành. Xây dựng kế hoạch giáo dục khuyết tật đối với từng học sinh cụ thể, nhiệm vụ cụ thể mà giáo viên cần thực hiện và đáp ứng yêu cầu của nhà trường. Trường hợp đặc biệt phải có bản cam kết với phụ huynh để đảm bảo hoạt động dạy học chung của lớp, trường; an toàn và trách nhiệm của phụ huynh khi có biến cố xẩy ra tại trường.
V. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia và công tác kiểm đinh CLGD
1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học
- Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Tích cực, chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương kiện toàn ban chỉ đạo PCGD, xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để củng cố, duy trì đạt chuẩn PCGDTH ở các mức độ đã đạt được và phấn đấu đạt ở mức độ cao hơn; nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học; bảo đảm thu nhận 100%  trẻ 6 tuổi trong diện phổ cập và 100%  trẻ trong độ tuổi vào học tiểu học tại địa bàn; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học, không để có hiện tượng học sinh bỏ học giữa chừng; Trường tiểu học Hà Linh, Truông Bát cần rà soát, tham mưu tích cực với địa phương để đảm bảo tiêu chí về CVSV, đảm bảo 22/22 xã, thị đủ điều kiện  trình UBND huyện việc kiểm tra công nhận các đơn vị đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3. Đơn vị không có trường THCS phải thực hiện tốt công tác PCGDTHCS và PCTrH trên địa bàn. Tổ chức kiện toàn BCĐ PCGD các xã; tổ chức điều tra chính xác hộ gia đình; nhập dữ liệu, xử lí, tổng hợp chính xác số liệu, báo cáo kịp thời theo quy định. Tiếp tục sử dụng phần mềm PCGD của Bộ và các hồ sơ PCGD theo quy định mới.
2. Xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia
- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, các trường cần tổ chức rà soát các mức độ đạt các tiêu chí; xây dựng kế hoạch tham mưu địa phương xây dựng, nâng cấp CSVC, chủ động thực hiện việc nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức thực hiện việc xây dựng, kiểm tra, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia các mức độ. 
- Các trường đã đạt chuẩn quốc gia 5 năm đến hạn kiểm tra công nhận lại, hoặc  các trường mất chuẩn cần tiến hành kiểm tra, rà soát theo các tiêu chí để mời đoàn về kiểm tra công nhận lại hoặc công nhận mới các mức độ, cụ thể: TH Thị Trấn công nhận lại mức độ 2; TH Phúc Trạch mức độ 1, các trường  TH Lộc Yên, TH Hương Long, Hương Đô, Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Liên phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về tiêu chuẩn cơ sở vật chất.
- Quan tâm tham mưu xây dựng công trình vệ sinh, hệ thống nước sạch, hệ thống xử lý rác thải.
3. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Các trường quan tâm thu thập hồ sơ, nâng cấp các điều kiện về KĐCL, trường TH Phú Phong, Hương Xuân, Gia Phố chuẩn bị đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài trong đầu năm học, các trường Hương Vĩnh, Hương Trà, Hương Giang chuẩn bị  thực hiện các nội dung theo yêu cầu để kiểm tra đánh giá ngoài vào cuối năm học.
VI. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, tích cực đổi mới công tác quản lý giáo dục
- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học nói riêng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác  đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; các nhà trường tổ chức các chuyên đề chuyên môn về bồi dưỡng tự ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí và trong đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).
- Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn: tổ chức các buổi sinh hoạt tổ thiết thực, chuyên sâu tránh qua loa chiếu lệ lấy số lượng, các buổi sinh hoạt phải có đại diện BGH tham dự để nắm bắt thông tin và chỉ đạo kịp thời; các nội dung chuyên môn Phòng chỉ đạo BGH sau khi tiếp thu về phải triển khai đến tận từng cá nhân để GV biết và thực hiện.
- Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lí và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hoá giáo dục, “ba công khai”, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học ba kì đảm bảo chính xác, kịp thời (đầu năm: 30/9, giữa năm: 15/01 và cuối năm: 15/6) theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học; sử dụng phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.
- Từng bước thực hiện hiệu quả hệ thống quản lí trường tiểu học, sử dụng và thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm thông qua hệ thống “Trường học kết nối”.
- Vận dụng phù hợp thực tế Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, tổ chức thi GVG cấp huyện (có thể tổ chức thi giáo viên dạy giỏi theo chương trình hiện hành, dạy theo Mô hình trường học mới và giáo viên dạy giỏi Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục); Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Trong năm học 2016-2017 sẽ tiến hành hội thi giáo viên tiểu học cấp tiểu học vào thời điểm tháng 3/2017; tổ chức giáo viên, tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện trong tháng 5/2017. Tổ chức khảo sát cán bộ quản lí, giáo viên trong năm 2016 theo chỉ đạo của UBND huyện.
VII. Một số hoạt động khác 
1. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục như những năm học trước, có thể tổ chức thêm các cuộc giao lưu như: giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (Hương Liên, Hương Lâm), liên hoan tiếng hát dân ca, Robotics, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic môn học, Olympic cấp học, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh ở các địa phương, tổ chức thi đấu bóng đá, bóng bàn cho học sinh …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học. Không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu và “sân chơi” để xếp loại thi đua đối với các đơn vị.
2. Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Nhi đồng Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm học, Hiệu trưởng duyệt để tổ chức thực hiện phù hợp với công tác giáo dục của nhà trường.
3. Nhà trường tham mưu bằng văn bản với các cấp ủy Đảng, chính quyền về từng nội dung công tác giáo dục để xin ý kiến (ở một số nội dung theo quy định) để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.
4. Tiếp tục tổ chức giao lưu “Tuổi thơ khám phá cấp trường, huyện. Tổ chức thi đấu bóng đá, bóng bàn học sinh tiểu học cấp trường, huyện, tỉnh.
5. Thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 44/CTHĐ-UBATGTQG; Kế hoạch số 23KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 03/KH-UBATGT của Ban an toàn giao thông tỉnh đến tận giáo viên, học sinh các trường tiểu học.
4. Nhà trường phải xây dựng các bản tin; phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng, ban văn hóa tuyên truyền, phát thanh của xã để tổ chức tuyên truyền về nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường; nội dung bản tin để hướng dẫn tuyên truyền (hoặc tổ chức các lớp) hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc trẻ ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện phương châm kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
5. Công tác đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường vẫn thực hiện theo các tiêu chí đánh giá đã ban hành và áp dụng trong năm học 2015-2016.
Dựa trên phương hướng chung của ngành, tình hình, điều kiện thực tế của địa phương các trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 khả thi. Tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên học tập nghiêm túc để hiểu rõ chủ trương, nhiệm vụ của mỗi người phải thực hiện và hoàn thành tốt trong năm học 2016-2017.
Quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết, trường phản ánh về Phòng GD&ĐT (Lãnh đạo, CM bậc học) để chỉ đạo và xử lí kịp thời./.
  
 
 Nơi nhận:
- Như kính gửi (để t/h);
- UBND huyện (để b/c);
- Trưởng phòng, các PTP;
- Cán bộ chuyên viên phòng;
- Website ngành;
- Lưu: VT/GDĐT.                                                                
                    KT.TRƯỞNG PHÒNG
                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                         
                                
                          
               Hà  Thị Hiền                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: thhuongbinh.huongkhe.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết